pin-md (1) copy

حقوق و تعهدات پیمانکار

تضمین

موارد مربوط به ضمانت کار و دوره تضمین بر اساس شرایط قرارداد در آن ذکر خواهد گردید. پیمانکار موظف است که در این دوره حسب نیازهای کارفرما، موارد دچار مشکل را برطرف نموده و از رفع آن ها گزارشی به کارفرما ارائه دهد.

عملیات اجرایی

پیمانکار متعد می گردد که تمامی موارد لازم از جمله نیروی کار، مصالح، خدمات، ابزار و تجهیزات را در جهت انجام عملیات اجرایی طبق قرارداد به نحو احسن فراهم آورد. کلیه موارد اجرایی در تطابق با مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن ایران و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دسترسی و هماهنگی میان عملیات اجرایی

پیمانکار هر بخش می بایست در جهت ایجاد هماهنگی میان عوامل مختلف اجرایی حداکثر تلاش خود را به کار برده و حتی الامکان مانع دسترسی بخشی از ساختمان نشود. در صورت احتمال ایجاد تداخل میان کارها، پیمانکار می بایست در مدت زمان مقرر شده در قرارداد، این گونه موارد را به سمع و نظر کارفرما و احیانا مشاور برساند.

زمان بندی

زمان، یکی از ملزومات مهم در قرارداد بوده و کار انجام شده بر اساس زمان برآورد گردیده توسط پیمانکار صورت خواهد پذیرفت. در صورت تاخیر، اعم از تاخیر مجاز و یا غیر مجاز مطابق با بندهای قرارداد عمل خواهد شد.

تغییر مشخصات

در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار می بایست در مشخصات کار تغییرات دلخواه وی را ایجاد نماید. پس از درخواست تغییر مشخصات پیمانکار موظف است که موارد مختلف متاثر از تغییر همانند زمان و هزینه را کتبا به کارفرما ابلاغ نماید. در صورت تایید کارفرما موارد طبق درخواست صورت خواهد پذیرفت.

ایمنی

پیمانکار موظف است که در انجام کار بر اساس ضوابط و استانداردها و مطابق با شرایط ایمنی بکوشد. علاوه بر آن پیمانکار بایستی در زمینه بیمه عوامل اجرایی اقدامات لازم را انجام داده و اسناد آن را به نظر مشاور برساند.

اصلاح موارد

در طول بازدیدها و نظارت بر کار، کارفرما می تواند مواردی را که نیاز به اصلاح دارند، کتبا به پیمانکار ابلاغ نماید. پیمانکار موظف است که پاسخ به موارد اصلاحی را اعم از قبول یا رد آن ها به کارفرما ابلاغ نماید. در صورت عدم رضایت کارفرما، حل موارد اختلافی در قالب برگزاری جلسه میان طرفین و صورت جلسه انجام خواهد گرفت.

پیمانکاران جزء

پیمانکار می تواند در صورت صلاحدید، بخشی از عملیات اجرایی را به پیمانکاران جزء واگذار نماید. مشروط بر این که کارفرما را در جریان این امر قرار داده و اسناد مربوطه به پیمانکاران جزء را به صورت کامل در اختیار کارفرما و مشاور قرار دهد.

حقوق و تعهدات کارفرما

بازرسی

کارفرما می تواند در زمان دلخواه خود، مستقیما یا به وسیله عوامل خود از پروژه بازدید به عمل آورده و اسناد و گزارشات پیمانکار را بررسی نماید. بر این اساس کارفرما می تواند موارد پیشنهادی خود را مستقیما به پیمانکار ابلاغ کند. پیمانکار در این موارد موظف به همکاری با کارفرما و یا عوامل وی خواهد بود.

نظارت

کارفرما می تواند بر اساس تشخیص خود برای نظارت بر کار از عوامل نظارتی از جمله شرکت های مهندسی مشاور استفاده نماید. پیمانکار موظف است که همکاری های لازم را با عوامل مشاور داشته و در صورت درخواست آن ها شرح عملیات اجرایی را در قالب گزارشات مکتوب در اختیار مشاور قرار دهد.

جلسات

در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار موظف است که برای پاسخ گویی به سوالات عوامل مشاور و کارفرما و هم چنین توضیحات بیشتر، جلساتی را ترتیب دهد. پیمانکار می بایست در این جلسات حضور یافته و در صدد پاسخگویی به این مشکلات برآید. ویژگی هایی از قبیل زمان و محل برگزاری چنین جلساتی بر طبق قرارداد میان عوامل تعیین خواهد شد.

پرداخت

کلیه پرداخت ها بر اساس قرارداد صورت خواهد گرفت. بر این اساس کارفرما می بایست در انجام کلیه پرداخت ها اعم از پیش پرداخت و سایر موارد در زمان مقرر حداکثر تلاش خود را بنماید. در صورت تاخیر در پرداخت ها، میزان تاخیرات پیمانکار در انجام پروژه به منزله تاخیرات مجاز شناخته خواهد شد.

تعلیق

کارفرما می تواند طبق مواد درج شده در قرارداد، در هر زمان از فرآیند انجام پروژه، کار را تعلیق نماید. برای انجام این امر کارفرما حداقل 7 روز پیش از موعد تعلیق پیمانکار را در جریان این امر قرار دهد.